vDome.sk
vDome.sk
... život vo Vašom dome ...

Prihlásiť sa

Užívateľ:

Heslo:Registrovať sa

E-mail

Ak máte akékolvek otázky
k našim službám
radi Vám ich zodpovieme.E-mail:

 

Všeobecné podmienky používania portálu vDome.sk

Úvodné ustanovenia

Portál - vDome.sk - je verejný internetový portál poskytujúci služby predovšetkým vlastníkom a nájomníkom bytov v bytových domoch. Služby sú poskytované bezplatne. Prevádzka portálu je uhrádzaná príjmami z reklamy. Prevádzkovateľom je spoločnosť NetSlužby so sídlom v Bratislave na Veternicovej ulici 10. IČO 44589191.

Registrácia

Registrácia používateľa nie je povinná. Registráciou však používateľ získa prístup k časti určenej výhradne vlastníkom, nájomníkom a správcovi konkrétneho bytového domu. Požiadať o registráciu je možné výhradne Zástupcu konkrétneho bytového domu, pričom je to spravidla člen orgánu voleného vlastníkmi, alebo nájomníkmi (bytových a nebytových priestorov, alebo garáží). V praxi sa jedná o predsedu spoločenstva vlastníkov, zástupcu vlastníkov, či člena výboru vlastníkov, no nie je to podmienkou. Zástupca týmto vyhlasuje, že bude registrovať výhradne osoby, ktoré o to požiadajú či prejavia súhlas a je garantom toho, že prístupové práva udelí výhradne vlastníkom, nájomníkov (priestorov v konkrétnom bytovom dome) a osobám žijúcim s nimi v spoločnej domácnosti. Jedinou výnimkou je zamestnanec správcovskej spoločnosti. Pre registráciu musí byť vždy použité skutočné meno a priezvisko (u zamestnanca spoločnosti – skrátený názov spoločnosti a priezvisko zamestnanca) .

Prístupové práva

Bez prístupových práv je možné získať informácie jedine z úvodnej všeobecnej časti a nápovedy.

Základné prístupové práva sa viažu vždy ku konkrétnemu bytovému domu a umožňujú prístup k dokumentom, ktoré zverejní užívateľ s prislúchajúcim prístupovým právom - Zástupca. Pre maximálnu transparentnosť sú diskusie vedené vždy neanonymne.

Prístupové práva Zástupcu umožňujú vkladanie dokumentov v časti portálu vyhradeného pre konkrétny bytový dom, ako aj zmeny v obsahu i štruktúre tejto časti. Svoje práva má možnosť ďalej delegovať, avšak odporúča sa tak urobiť na základe rozhodnutia členov voleného orgánu zastupujúceho vlastníkov a nájomníkov domu. Obdobne treba postupovať pri prideľovaní práv zamestnancom správcovskej spoločnosti. Užívateľ s prístupovými právami zástupcu týmto vyhlasuje, že sa bude riadiť vyššie uvedenými pravidlami.

Zrušenie registrácie a prístupových práv

Zrušiť vlastnú registráciu môže ktokoľvek okamžite vymazaním osobných údajov z užívateľského profilu. Týmto stráca možnosť byť informovaný o zmenách, ako aj možnosť ďalšieho využívania služby, avšak údaje, ktoré do tohto momentu poskytol zostávajú zachované (napr. diskusné príspevky). Zrušiť základné prístupové práva má možnosť užívateľ s prístupovými právami zástupcu. Zrušiť prístupové práva zástupcu má každý s rovnakými prístupovými právami.

Ochrana súkromia

Pre plnú funkčnosť služby je potrebné meno, priezvisko a emailová adresa užívateľa. V prípade, že tento emailovú adresu nepoužíva alebo neuvádza, nemôže byť upozornený na dôležité zmeny prostredníctvom automaticky generovaného emailu. Všetky ostatné údaje sú len informatívne a prístup k nim majú, okrem užívateľa, len osoby s prístupovým právom zástupcu a správcu.

Práva a povinnosti spoločnosti NetSlužby

Spoločnosť NetSlužby poskytuje služby portálu vDome.sk bezplatne a v stave v akom sa nachádza. Negarantuje preto nepretržitú funkčnosť a bezchybnosť činnosti. Spoločnosť nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré by mohli byť užívateľom spôsobené v súvislosti s používaním služby vDome.sk, tiež nezodpovedá za obsah pridávaný jednotlivými užívateľmi a poskytuje súčinnosť štátnym orgánom a iným oprávneným fyzickým a právnickým osobám.

Ďalšie práva a povinnosti užívateľa

Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecné podmienky služby vDome.sk a neumiestňovať na portál informácie v rozpore so zákonom a zásadami morálky, ani umiestňovať odkazy na stránky s takýmto obsahom. Užívateľ vyhlasuje, že svojimi príspevkami v akejkoľvek podobe (textový, zvukový, obrazový záznam) neporušuje autorské a licenčné práva.

Záverečné ustanovenia

Spoločnosť NetSlužby si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť, pričom zmena je platná a účinná dňom zverejnenia na portáli vDome.sk. Ak bude užívateľ pokračovať v užívaní služieb portálu vDome.sk, aj po vykonaní takýchto zmien má sa za to, že s týmito zmenami súhlasí. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť dňom 1.2. 2010.

Späť na úvod

Posledná úprava: 17.Jul.2020 10:07:48
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk